Våra betongrör

Våra betongrör underlättar ifall vi ska sträva mot det Svenskt vatten talar om 150 års livslängd på ledningsnätet.

Svenskt Vatten har utfört en utredning Rapport SVU 2018-10 där målet med projektet är att förbättra möjligheten till hållbart byggande. De skriver att det skulle ge stora miljömässiga och samhällsekonomiska vinster om de VA-ledningar som läggs från 2020 har en livsläng upp till 150 år. Utredningen visar på att dagens VA- system i Sverige består i huvudsak av betongledningar. Den visar på funktionsdugliga betongledningar på över 100 år som finns i drift ute hos kommunerna.

I samma rapport tar de upp det vanligaste plastmaterial som det byggs med just nu. Ett material som funnits i drift mindre än 20 år. Betongrör har provats och utvecklats i mer än 150 år. Läs mer om våra betongrörs utveckling och hur vi samtidigt utvecklat produkterna utifrån kundens kvalitetskrav under åren. Dahlgrens Cementgjuteri har alltid uppfyllt de krav tiden ställt och har som mål att även i fortsättningen uppfylla de krav som tiden ställer.

Mer om utvecklingen av våra betongrör.

Svenskt Vatten skriver att för att uppnå 150 år behövs utveckling av hela byggprocessen som innefattar en materialpolicy.

När det gäller materialvalet lyfter utredningen fram vikten av en materialvalspolicy med sikte på upp till 150 års livslängd. Vi menar att det går att bygga ledningssystem i betong som håller minst 150 år och föreslår betongledningar från Dahlgrens Cementgjuteri som i dag är starkare, tätare och beständigare än någonsin. Även byggandsteknik med betongrör har utvecklats under samma period och vi vet vad som är viktigt och som påverkar när vi bygger med betong.

Hela rapporten kan beställas på Svenskt Vattens hemsida. ”Framtidens hållbara VA- system.”

SVENSKT VATTEN TALAR OM VIKTEN AV ALLA DELAR TILL VA- SYSTEMET BEHÖVER OMFATTAS AV MÅLET UPP TILL 150 ÅR.

Brunnar är en viktig del i byggandet av ett ledningssystem. Även våra brunnar bidrar till miljömässigt och samhällsekonomiskt byggande.

När det gäller brunnar har även dessa utvecklats på samma sätt som betongrören. Tätningen, betongen, tillverkning och byggande har utvecklats. Anslutningar till brunnar görs med flexibla gummitätningar.  Exakt utförande har kommit tillbaka. Nu tillverkar vi våra brunnar enligt projektörens anvisning utan övergångar och vinklar.   Exakt utförande ger fördelar vad gäller drift och underhåll.

Vi tror att det går att bygga ledningssystem som håller i 150 år som även innefattar delar och brunnar.

Företaget