Tel: 0910-77 02 80 | E-mail: dahlgrens@dahlgrenscement.se

ALFA SVR

VA-produkter i svavelväteresistent betong

En ALFA-produkt med tillägget ’SVR’ är en tät va-produkt i betong med förstärkta egenskaper vad gäller motståndskraft mot syraangrepp på grund av svavelväte.

Problem med svavelvätebildning i va-systemen kan förekomma där syreförbrukande bakterier får verka i stillastående spillvatten och till sist åstadkomma en anaerob miljö (syrefri) varvid förruttnelseprocessen startar med gasbildning som
resultat. Denna giftiga gas frigörs då vattnet börjar rinna i turbulent flöde och ombildas till svavelsyra då gasen kondenserar på ytor i brunnar, rör och pumpstationer.

Det betyder problem för drift- och underhållspersonal, betong- och stålmaterial,
elektriska installationer etc. Ett exempel där detta kan förekomma är då tryckavloppsledningar övergår i självfallsledning.

Lösningen på detta problem har nu nått våra betongprodukter genom en åtgärd som förhindrar gasen att övergå till svavelsyra på betongytan. Detta genom en tillsats i vår betong som har en bakteriedödande funktion. Svavelsyra förhindras att bildas och betongens livslängd förblir intakt.

Medlet tillsätts direkt vid betongblandningen och blir homogent ingjutet i betongen. Det förekommer i hela betongkonstruktionens tjocklek och förbrukas ej, nöts ej bort, försvinner inte även om en flisa lossnar eller om man skrapar insidan vid hantering med truckgafflar etc. Den påverkar ej heller vår betongkvalitet eller täthet utan alla goda egenskaper som betong har behålles. Det tillsatta ämnet är en form av sk. katjonisk polymer speciellt laddad för svavelvätebakterier. Den är bunden till betongen. Den urlakas inte och skadar inga andra former av bakterier i avloppsvattnet eller i luft.

Tillsatsmedlet har använts med framgång i bl.a. USA och Kanada sedan 1996. I Sverige introducerades produkten 2010 och det har levererat till projekt i bl.a. Stockholm och Göteborg.
Medlet kan användas i alla sorters betongblandningar och konsistenser, dvs även platsbyggda konstruktioner eller sprutbetongytor kan anamma tekniken

Produkter i SVR beläggs på hela insidan med täckande märkfärg för att säkerställa att de ej förväxlas med standardprodukter. Detta kan då senare fastställas vid okulärkontroll av brunnar eller t.ex. filmning av en ledning.
Befarar man problem med betongkorrosion vars orsak är svavelväte och efterföljande syraangrepp
kommer användande av ALFA SVR eliminera den risken och ledningssystemet kommer få den livslängd som normalt skulle nås om svavelväteförkomsten inte fanns där.

Produkter av typ SVR finns normalt inte som lagervara utan tillverkas på beställning.
Projektering

Förslag till beskrivningstexter som ansluter till AMA Anläggning 10:

PBB.42 Ledning av betongrör, avloppsrör, i ledningsgrav
Rör och rördelar ska vara av svavelväteresistent betong.

PDB.11 Nedstigningsbrunn av betong
Brunn ska vara av svavelväteresistent betong av typ ALFA NB SVR.
Brunn förses med anslutningar och vallning anpassade till anslutande rörtyp.

PFB.311 Pumpstation på avloppsledning … med pumpsump i betong
eller: 321 Pumpstation ska ha pumpsump av svavelväteresistent betong av typ ALFA SVR …
ALFA NB Perfect SVR i vibreringsfri betong
ALFA PG DN 800 SVR med grön märkfärg
RV 155 Göteborg, inloppsbrunn ALFA SVR Elementbrunn

Kontoret har öppet

Måndag till Fredag 07.00 – 16.00.
Utlastning sker mellan 07.00 – 16.00,
med rast mellan 09.00 – 09.10,
11.00 – 11.40 och 14.00 – 14.15

Postadress

Dahlgrens Cementgjuteri AB
Medlevägen 294
931 98 Skellefteå