Tel: 0910-77 02 80 | E-mail: dahlgrens@dahlgrenscement.se

ALFA Lågtrycksrör

Användningsområde

ALFA Lågtrycksrör utgörs av ALFA Standardrör som anpassats för invändigt tryck upp till 500 kPa.
Rören är avsedda för tryckledningar. De kan exempelvis användas till ledning mellan pumpstation och högpunkt på avloppsvattennät, råvattenledning till industri eller vattenverk, ledning till värmepumpanläggning eller som tilloppstub för vattenkraftverk.

Följande kod och rubrik gäller enligt AMA Anläggning: PBB.412 Ledning av betongrör, lågtrycksrör

Rören är utförda enligt svensk standard men med högre krav på fogytor och fogmått för att klara täthetskraven.

Produktbeskrivning

ALFA Lågtrycksrör av betong tillverkas normalt med de mått som gäller för ALFA Standardrör. I vissa fall kan dock större
godstjocklek erfordras. Vinkelelement av betong för erforderlig avvinkling av ledningen anpassas till aktuellt objekt.

Projektering och arbetsutförande

Anvisningar för utförande av markarbeten, läggning och provning, se hänvisning på sidan 4. Den färdiga ledningen
provtrycks med vatten vid angivet konstruktionstryck. Provningen ska utföras efter att ledningen vattenmättats
minst ett dygn. Tillåtet invändigt tryck är beroende på hur rören kommer att läggas, yttre belastning samt påverkan av tryckslag i ledningen. Kontakta därför försäljningskontoret vid varje enskilt projekt.

Följande uppgifter erfordras därvid:

Fyllningshöjd, Trafiklast (typ och utformning), Utbredda laster på markytan, samt andra faktorer som kan innebära risk för sättning. För ledning som ska läggas i radie får den för självfallsledningar tillåtna avvinklingen i rörfogen inte tas i anspråk. För avvinkling används vinkelelement. För ledningssträckor där rör av annat material erfordras kan anslutning ske med övergångselement eller anslutningsbrunnar.
Vid leverans skyddas rörens fogdelar av cellplastringar som avlägsnas först när rören ska fogas. Det är mycket viktigt att fogytorna är oskadade och rena. Gasolvärmare får inte används för att tina upp is eftersom detta medför risk för sprickbildning.
Rörets spets smörjs med glidmedel när cellplastskyddet monteras vid fabriken. Om detta har torkat in ska nytt glidmedel appliceras före fogningen.

Kontoret har öppet

Måndag till Fredag 07.00 – 16.00.
Utlastning sker mellan 07.00 – 16.00,
med rast mellan 09.00 – 09.10,
11.00 – 11.40 och 14.00 – 14.15

Postadress

Dahlgrens Cementgjuteri AB
Medlevägen 294
931 98 Skellefteå