Avskiljare

Vi erbjuder i princip alla modeller av avskiljare som finns. Genom bred produktion av ringar från 400 – 3500 tillverkar vi även alla storlekar som innefattar de största och effektivaste avskiljarna som erbjuds i Sverige.

Fettavskiljare

ALFA Fettavskiljare

ALFA Fettavskiljare är en gravitationsavskiljare av betong och finns i alternativt utförande med inbyggd sand- och slamavskiljare

Till Fettavskiljare

ALFA Koalescensoljeavskiljare – Klass 1

ALFA Koalescensoljeavskiljare – Klass 1

Separat sand- och slamavskiljare

ALFA Koalescensoljeavskiljare (KOAI), klass I, är en oljeavskiljare av betong och används i kombination med separat sand- och slamavskiljare. KOAn är försedd med ett filter över utloppet som effektivt samlar ihop oljedropparna.

Till ALFA Koalescensoljeavskiljare

ALFA Bensin- och oljeavskiljare – Klass II

ALFA Bensin- och oljeavskiljare – Klass II

ALFA Bensin- och oljeavskiljare (BOA), klass II, är en oljeavskiljare av betong och används i kombination med separat sand- och slamavskiljare.
BOAn har inget filter vilket underlättar skötsel, dock är den inte lika effektiv som KOAn.

Till ALFA Bensin- och oljeavskiljare

ALFA Koalescensoljeavskiljare med integrerat slamfång och bypass – KOAIBP

ALFA Koalescensoljeavskiljare bypass

ALFA Koalescensoljeavskiljare bypass, klass I, är en oljeavskiljare av betong med integrerat slamfång, automatisk avstängningsanordning och flödesreglerenhet. Separat sand- och slamavskiljare krävs inte.

Till Koalescensoljeavskiljare bypass

ALFA Lamelloljeavskiljare

ALFA Lamelloljeavskiljare

ALFA Lamelloljeavskiljare (LOA), klass 2, är en oljeavskiljare av betong kombinerad med sand- och slamavskiljare.

Till Lamelloljeavskiljare

ALFA Vattenåtervinning

ALFA Vattenåtervinning

Alfa Vattenåtervinningsanläggning är en pumpbrunn med sand- och
slamavskiljare av betong.

Anläggningen är avsedd för oljeförorenat spillvatten och installeras för att reducera färskvattenåtergången vid tvättanläggningar för personbil, buss och lastbil.

Till Vattenåtervinning

ALFA Sand- och slamavskiljare

ALFA Sand- och slamavskiljare

alfasand_o_slamavskiljareALFA Sand- och slamavskiljare för sjunkslam är en gravitationsavskiljare av betong.

Till ALFA Sand- och slamavskiljare

DC Slamavskiljare

DC slamavskiljare

Dagens avloppsvatten innehåller mer och mer lösningsmedel fetter som gör att den mängden slam som flyter har ökat och avskiljarens förmåga ställes på högre krav.

Till DC slamavskiljare

ALFA Infiltrationsdagvattenbrunn

ALFA Infiltrationsdagvattenbrunn

ALFA IDB är en enkel och lokal lösning för att bli av med dagvatten.

När dagvattenledningar saknas eller är för litet för att klara den belastning som uppstår när ni bygger ut eller bygger nytt är detta kanske lösningen.

Till ALFA Infiltrationsdagvattenbrunn

ALFA Tungmetallavskiljare

ALFA Tungmetallavskiljare

ALFA TA, tungmetallavskiljare, är en filterinsatsförsedd betongbrunn med integrerat slamfång och T-rör.
Avskiljaren används främst för att rena dagvatten som är förorenat av tungmetaller.

Till ALFA Tungmetallavskiljare

ALFA Utjämningsmagasin

ALFA Utjämningsmagasin

ALFA Utjämningsmagasin är ett genomströmningsmagasin av betong.

Utjämningsmagasin används för att utjämna de kraftigaste flödestopparna i ett avloppsledningsnät. De används exempelvis för att förhindra mark- och källaröversvämningar, chockbelastning på avskiljaranlägningar och reningsverk eller bräddning av obehandlat avloppsvatten.

Till ALFA Utjämningsmagasin

Företaget